WhatsApp +31628846140 / Telefoon 0854010965 Info@alimentatiehaven.nl
Alimentatieberekeningen nodig?
…   Welkom bij Alimentatiehaven …
Alimentatieberekeningen voor Advocaten en Mediators,;
Professionele berekeningen tegen een voordelig tarief.
.
Berekeningen door u (uw organisatie) -incidenteel- in te kopen / uit te besteden.
Ondanks dat men vaak zelf goed in staat is berekeningen te vervaardigen kan uitbesteding soms een goed alternatief zijn bij drukte, complexe zaken of ter kostenbesparing.
Alimentatieberekeningen voor Advocaten en Mediators
Alimentatiehaven biedt

 • Berekeningen ‘op maat’
 • Alimentatieformulieren
 • Selectie beste uitgangspunten
 • Rapportages ‘op maat’
 • ‘Wat / Als’ situaties;  vergelijkingen
 • Ondersteuning
 • Scherpe tarieven
Leest u dit als particulier, 

 de website alimentatiespecialist.nl  is specifiek gericht op de particulier.

Professionele berekeningen voor Advocaat & Mediator;
25 jaar ervaring

 • Kwaliteit;  up to date rekenprogramma’s
 • Actuele normeringen & jurisprudentie volgend
 • Betrouwbaar
 • Nauwkeurig
 • Snelheid
 • Privacy
 • Garantie
 • Support

Indexering alimentatie per 1 januari 2024;  6.4%

Onze producten & diensten
Onze producten & diensten
Hetgeen wij u uit handen kunnen nemen..
Alimentatieberekeningen >> Verdere tekst; klik rechts op +
Behoeftebepaling middels o.a.

Lijstjes opgaven cliënten

Nibudnorm    /   Hofregel

Jusvergelijkingen

Draagkrachtbepaling

Aanvaardbaarheidstoets

Vaststelling inkomen middels

W & V rekening,  kasstromen

dividend opties, etc.

Bijzondere situaties

Internationaal / Expats /  Allowances

Afkoop

Bijstandsverhaal

Samengestelde gezinnen

Wat / Als situaties >> Verdere tekst; klik rechts op +
Meerdere berekeningen in dezelfde zaak maar met variabele uitgangspunten;

inkomsten en / of  lasten en / of  gezinssituaties

De resultaten worden weergegeven in vergelijkingsoverzichten.

Dit kan partijen helpen keuzes te maken ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen en / of de nieuwe gezinssituatie.

Rapportages, op maat >> Verdere tekst; klik rechts op +
In plaats van onze standaard rapportage kunt u uw voorkeuren opgeven, voor- en achteraf, ten aanzien van  bestandsvorm (Word document / PDF), lay out ( passend bij uw eigen huisstijl), met of zonder kleuren in de schema’s), opname  toelichtingen over specifieke aspecten van de desbetreffende zaak.

De uitgebreide rapportage bestaat uit 4 delen, voorafgegaan door een inhoudsopgave;

Deel A;  Inleiding en conclusies.

Deel B;  De berekeningen.

Deel C;  Extra  overzichten (bruto, netto, kengetallen, vergelijking varianten)

Deel D;  Toelichtingen (wetgeving, fiscaliteiten en toekomstige wijzigingen)

Ondersteuning >> Verdere tekst; klik rechts op +
Vragen over alles omtrent de berekeningen van uzelf of van cliënten, vooraf en achteraf,  kunt u aan ons doorgeven en wij zullen deze aan u beantwoorden.

Naar u toe kunnen wij bijvoorbeeld refereren aan jurisprudentie bij opname van specifieke uitgangspunten.

Naar cliënten toe is vaak in begrijpelijke taal een aanvullende toelichting  nodig waarom bepaalde posten wel of niet zijn opgenomen.

De uitgangspunten bij elke berekening bepalen de alimentatie
De uitgangspunten

bepalen de alimentatie

ingrediënten / uitgangspunten kunnen van invloed zijn op de berekeningen...

Wij kiezen de juiste  ingrediënten

voor een optimaal resultaat.

Op te nemen Inkomsten , lasten en de gezinssituatie
Opname kan afwijken van de werkelijke en/of forfaitaire bedragen, wij maken de keuzes (in overleg / op verzoek) op basis van wetgeving, normeringen en jurisprudentie.
Inkomen >> Verdere tekst; klik rechts op +
Mate van opname afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Loon, basis plus verrekening tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Uitkeringen ziektewet, WIA, WW, ( 70 % of 75 %),

0 % – 100 %:  Transitievergoeding

0 % – 100 %:  Winst uit onderneming, in/exclusief ondernemersaftrek,

0 % – 100 %:  ZZP inkomen, bijtelling auto en overig,

0 % – 100 %:  Bijverdiensten,  PGB inkomen, allowances.

0 % – 100 %:  Loon, tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Overwerk, bonus, eindejaarsuitkering

0 % – 100 %:  Onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding

0 % – 100 %:  Fiscale bijtelling auto van de zaak (opname verlaagt de draagkracht)

Lasten & Kosten >> Verdere tekst; klik rechts op +
Mate van opname is afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Huur

0 % – 100 %:  Hypotheekrente

0 % – 100 %:  Hypotheeklasten

0 % – 100 %:  Eigenaarslasten

0 % – 100 %:  Reiskosten woon / werk

0 % – 100 %:  Reiskosten omgangsregeling

0 % – 100 %:   Financieringslasten

0 % – 100 %:   Advocaatkosten

0 % – 100 %:   Studiekosten ter  (niet die van kinderen)

0 % – 100 %:  Premies  AOV / lijfrente  e.d.

0 % – 100 %:  Extra kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Gezinssituatie >> Verdere tekst; klik rechts op +
Hoe ieder wordt aangemerkt kan afwijken van werkelijke situatie,

….als alleenstaande of als alleenstaande ouder of als samenwonend of  als gehuwde of als geregistreerd partner

Beoordelen, als uitgangspunten, bij co-ouderschap,

….op welk adres kind inschrijven het voordeligst is.

….zorgkorting, 35 % of 50 % hanteren

….kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebonden budget wel of niet verdelen

Rekensystematiek >> Verdere tekst; klik rechts op +
De Bruto of netto methode.

Voor partneralimentatie de Hofnorm of de jusvergelijking laten prevaleren.

De  aanvaardbaarheidstoets toepassen.

Bepaling op te nemen draagkrachtpercentage, het deel van de draagkrachtruimte dat beschikbaar dient te worden gesteld voor alimentatie;   40 %, 52.5 %,  55 %, 60 %  of 70 %.

Onze rapportages
Onze uitgebreide Alimentatierapportage

Rapportage indeling

Deel A Samenvatting >> Verdere tekst; klik rechts op +
Uitgangspunten /  gegevens betrokkenen

Besteedbare inkomens, conclusies

Kinderalimentatie, inleiding  & conclusies

Partneralimentatie, inleiding  & conclusies

Deel B De berekeningen >> Verdere tekst; klik rechts op +
Berekeningen welvaartsniveau & alimentatie.

Berekening welvaartsniveau tijdens samenwoning.

Berekeningen kinderalimentatie.

Berekening kinderalimentatie, ieders draagkracht.

Berekening kosten kind(eren) & kinderalimentatie.

Berekeningen partneralimentatie.

Berekening inkomen  t.g.v. de partneralimentatie.

Berekening totale lasten t.g.v partneralimentatie.

Berekening partneralimentatie en jus

Deel C I Aanvullende overzichten >> Verdere tekst; klik rechts op +
Berekening De Hofregel.

Berekening De Aanvaardbaarheidstoets.

Overzicht bruto / netto consequenties.

Overzicht conclusies en kengetallen.

Overzicht  kosten kinderen / kindregelingen per ouder.

Overzicht mogelijkheden  kindrekening bij co-ouderschap.

Overzicht co-ouderschap kostenverdeling /  kindregelingen.

Deel C II Varianten >> Verdere tekst; klik rechts op +
Vergelijkingsoverzicht van verschillende varianten;

per variant aanpassing van één of meerdere uitgangspunten,

Vergelijking van de consequenties voor

de hoogte van de alimentatie, voor  ieders netto besteedbare inkomens en voor de totale  

hoogte kindgebonden budget,

Bij wijzing opname;

Inkomen (meer / minder)

Lasten (woon- of financieringslast)

Kosten ( kosten kinderopvang)

Gezinssituatie (bijvoorbeeld wel / niet samenwonend)

Rekenmethodiek (bruto – of nettomethode, co-ouderschap met 35 % of 50 % zorgkorting).

 Wordt veelal vooraf vervaardigd om keuzes te vergemakkelijken.

Deel D Toelichtingen >> Verdere tekst; klik rechts op +
Normeringen, fiscaliteiten, uitgangspunten en wijzigingen.

De rapportage;  varianten en kengetallen.

Over inkomens, auto van de zaak en ondernemerschap.

Over de eigen woning na de scheiding.

Indexeringen

Wijziging van (eerder) vastgestelde alimentatie.

Partneralimentatie,  de behoefte.

Partneralimentatie, de maximale draagkracht. 

Partneralimentatie,  voor hoelang / welke termijn

Kinderalimentatie, algemeen   

Minderjarige en (jong-)meerderjarige kinderen.

Het kindgebonden budget en de berekeningen.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

Over verblijfs- en verblijfsoverstijgende kosten

Over co-ouderschap

Kindgebonden budget bij co-ouderschap.

Co-ouderschap, voorbeelden ieders betalingen kosten kinderen

Van aanvraag naar berekening
1  Gegevens cliënten aan ons  doorgeven

2  U ontvangt van ons dezelfde dag een oferteU

3  Na uw akkoord ontvangt u uw berekeningen binnen twee dagen / dezelfde dag 

Werkwijze >> Verdere tekst; klik rechts op +
Route naar de rapportage
Gegevens verzamelen >> Verdere tekst; klik rechts op +
U kunt de gegevens welke nodig zijn voor de berekeningen verzamelen zoals u gewend bent.

en /of gebruikmaken van onze Alimentatieformulieren, welke voor u (uw cliënt) beschikbaar zijn middels email, per post en / of online.

Formulieren met uw (kantoor)naam.

Wij kunnen de formulieren  voorzien van uw (kantoor)naam in plaats van Alimentatiehaven.

Dit geldt eveneens voor het onlineformulier, welke u via een link op uw website ter beschikking kunt stellen.

Gegevens & voorkeuren doorgeven >> Verdere tekst; klik rechts op +
U kunt de verzamelde gegevens op iedere door u gewenste wijze aan ons doorgeven, per email  en /of post  en / of  een cloud toepassing.

De gegevens kunnen bestaan uit ingevulde formulieren, emailteksten, Office Word- en Exceldocumenten,  scans van salarisstroken, jaaropgaven, IB aangiften, beschikkingen, bankafschriften, winst & verlies rekeningen, enzovoort.

Tevens kan doorgegeven worden of -naast belang van kind(eren) specifiek in belang van één der partijen gerekend dient te worden of in ieders belang.

En voorkeuren van cliënten ten aanzien van inschrijfadres kinderen, woonsituatie, (tijdelijk woonlasten voor de ander betalen, tot verkoop woning bijvoorbeeld) en dergelijke.

Wij maken vervolgens de selectie op basis van uiteenzetting door u / cliënten en onze ervaring om te komen tot een optimaal resultaat.

U kunt ook rapportagevoorkeuren opgeven.

Offerte - Akkoord - Rapportage (dezelfde dag) >> Verdere tekst; klik rechts op +
Wij zenden zo spoedig mogelijk een offerte / prijsopgave voor één of meerdere mogelijke berekeningen

Vervolgens starten wij de berekeningen nadat u akkoord heeft gegeven.

U kunt  binnen twee dagen (soms ook dezelfde dag) na uw akkoord de berekeningen /  rapportage tegemoet zien.

 Vraag uw berekening aan, middels bijvoorbeeld het onlineformulier.
Tarieven berekeningen.
Tarieven berekeningen &  rapportages.

U ontvangt altijd vooraf een prijsopgave.

Voorbeelden;

Alleen kinderalimentatie of alleen partneralimentatie

€   41,00 (ex btw)

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

Kinderalimentatie  en  partneralimentatie

€   57,00 (ex btw)

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

Dit betreft de basisversie;

1 variant, berekening op basis van ontvangen uitgangspunten van cliënten

Checklist benodigde gegevens voor een berekening.
Checklist
Gezinssituatie >> Verdere tekst; klik rechts op +
A1 Alleenstaand / alleenstaande ouder

A2 Samenwonend

A3 Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Inkomsten >> Verdere tekst; klik rechts op +
C1  Bedrag van de jaaropgave.

of,

D1   Bruto loon en/of ziektewetuitkering

D2  Ingehouden pensioenpremie

D3   Bruto ( ww / wia / aow) uitkering / overig inkomen

D4   Extra per jaar (naast vakantiegeld, zoals 13e maand,  bonus en dergelijke)

D5   Overig inkomen

D6   Bijtelling auto van de zaak, bedrag per jaar.

D7   Indien winst uit onderneming; gemiddeld resultaat afgelopen drie jaar  (winst voor ondernemersaftrek)

Lasten & kosten >> Verdere tekst; klik rechts op +
Woonlasten

E1  Huur

E2  Eigen woning, woz waarde

E3  Hypotheekrente (fiscaal)

E4  Hypotheekrente, niet fiscaal te verrekenen

E5  Hypotheek,  aflossing en/of bijbehorende premies

E1  Premie zorgverzekering

E2  Extra medische kosten, naast eigen risico

Overige  kosten

F1  Woon / werk in km

F2  Onbelaste vergoeding reiskosten

F3   Financieringslasten

F4   Studiekosten (niet die van kinderen)

F5   Premies  AOV / lijfrente  e.d.

F6   Overige kosten, gaarne toelichten

Bijzonderheden, zoals woonlasten voor ex-partner >> Verdere tekst; klik rechts op +
Bijzonderheden

U kunt aangeven of in uw zaak bijzonderheden van belang zijn welke van invloed kunnen zijn op de berekeningen.

Voorbeeld; voor de ex-partner betaalde eigen woninglasten voor de (nog) gezamenlijke eigen woning welke

bewoond wordt door de ex-partner, bijvoorbeeld tot verkoop woning.

Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons berekeningsvoorstel >> Verdere tekst; klik rechts op +
Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons voorstel, vervolgens wachten wij u akkoord af 

voordat wij starten met de berekeningen.

Heeft u vragen?
Vrijblijvend vragen stellen;

U kunt uw vraag per e-mail stellen of per WhatsApp. Uw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gepubliceerd.

 

Alimentatiehaven;  info@alimentatiehaven.nl     /       WhatsApp +31628846140 .

Wij reageren altijd op korte termijn.  

Over ons
Over ons .. Alimentatiehaven
Kwaliteit Klanten Garantie Privacy
Alimentatiehaven, sinds 1992; >> Verdere tekst; klik rechts op +
Vanaf 1992 vervaardigen wij alimentatieberekeningen middels ons Alimentatie Reken Centrum.
De berekeningen worden middels Alimentatiehaven aan de professionele markt aangeboden zoals aan advocaten en mediators. Via Alimentatie Specialist worden berekeningen aan particulieren aangeboden. Particulieren worden vervolgens zo nodig doorverwezen naar een advocaat of mediator.
Kwaliteit >> Verdere tekst; klik rechts op +
De door Alimentatiehaven vervaardigde berekeningen en adviezen hanteren de door klant aangeleverde informatie als uitgangspunten. Alimentatiehaven en blijft actueel middels nauwlettend volgen van ontwikkelingen in de wetgeving, normeringen en rechtspraken en jurisprudentie. Tevens middels  vakliteratuur, seminars, abonnementen op databanken.

Alimentatiehaven maakt gebruik van meerdere softwarepakketten, waaronder in eigen huis ontwikkelde programma’s en selecteren telkens het programma dat het best aansluit een specifieke zaak.

Garantie >> Verdere tekst; klik rechts op +
Bij onjuistheden c.q. fouten door Alimentatiehaven worden de berekeningen vanzelfsprekend zonder aanvullende kosten aangepast. De consultants van Alimentatiehaven hebben naast kennis van  familierecht (echtscheidings- en omgangsrecht) tevens inzicht in  fiscale zaken (loon-, inkomsten-, vennootschapbelasting)  en administratie aangelegenheden ( beoordeling jaarrekeningen éénmanszaak / BV ).
Privacyverklaring
Alimentatiehaven, gevestigd Postbus 1000 Box A7600 2260BA Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website Alimentatiehaven.nl

Postbus 1000 Box A7600

2260BA Leidschendam

0628846140

 

Functionaris Gegevensbescherming

Henk van Brouwershaven is de Functionaris Gegevensbescherming van Alimentatiehaven, hij is te bereiken via info@Alimentatiehaven.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alimentatiehaven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt,

in correspondentie (email en formulieren)  en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verzamelen /verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alimentatiehaven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om berekeningen te vervaardigen en deze diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Alimentatiehaven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die zouden kunnen worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alimentatiehaven) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alimentatiehaven bewaart persoonsgegevens maximaal één jaar om de berekeningen te vervaardigen en op vragen te kunnen reageren die daarna door de opdrachtgever worden gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alimentatiehaven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met opdrachtgever en met voorafgaande toestemming van opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alimentatiehaven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alimentatiehaven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Alimentatiehaven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Alimentatiehaven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alimentatiehaven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Alimentatiehaven.nl

Contact
Alimentatiehaven

WhatsApp 0628846140

Telefoon 0854010965

info@alimentatiehaven.nl

Afbeeldingen:

Paintings Leonid Afremov

Alimentatiehaven

Postbus 1000

Box A7600

2260BA Leidschendam

Email       info@alimentatiehaven.nl

Naast deze website voor advocaten en mediators is er ook een website specifiek voor de particulier; de Alimentatie Specialist.