Alimentatieberekeningen nodig?

…   Welkom bij Alimentatiehaven …

Alimentatieberekeningen voor Advocaten en Mediators

 Wenst u als particulier een alimentatieberekening,

  zie de website alimentatiespecialist.nl 

.

 Alimentatiehaven:

Alimentatiehaven biedt

 • Alimentatieformulieren
 • Selectie beste uitgangspunten
 • Berekeningen ‘op maat’
 • Rapportages ‘op maat’
 • ‘Wat / Als’ situaties;  vergelijkingen
 • Ondersteuning
 • Scherpe tarieven

Professionele berekeningen

 • Kwaliteit
 • Betrouwbaar
 • Nauwkeurig
 • Snelheid
 • Privacy
 • Garantie
 • Support
Onze producten & diensten
Hetgeen wij u uit handen kunnen nemen..
Alimentatieberekeningen

Behoeftebepaling middels o.a.

Lijstjes opgaven cliënten

Nibudnorm    /   Hofregel

Jusvergelijkingen

Draagkrachtbepaling

Aanvaardbaarheidstoets

Vaststelling inkomen middels

W & V rekening,  kasstromen

dividend opties, etc.

Bijzondere situaties

Internationaal / Expats /  Allowances

Afkoop

Bijstandsverhaal

Samengestelde gezinnen

Wat / Als situaties

Meerdere berekeningen in dezelfde zaak maar met variabele uitgangspunten;

inkomsten en / of  lasten en / of  gezinssituaties

De resultaten worden weergegeven in vergelijkingsoverzichten.

Dit kan partijen helpen keuzes te maken ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen en / of de nieuwe gezinssituatie.

Rapportages, op maat

In plaats van onze standaard rapportage kunt u uw voorkeuren opgeven, voor- en achteraf, ten aanzien van  bestandsvorm (Word document / PDF), lay out ( passend bij uw eigen huisstijl), met of zonder kleuren in de schema’s), opname  toelichtingen over specifieke aspecten van de desbetreffende zaak.

 

De uitgebreide rapportage bestaat uit 4 delen, voorafgegaan door een inhoudsopgave;

Deel A;  Inleiding en conclusies.

Deel B;  De berekeningen.

Deel C;  Extra  overzichten (bruto, netto, kengetallen, vergelijking varianten)

Deel D;  Toelichtingen (wetgeving, fiscaliteiten en toekomstige wijzigingen)

Ondersteuning

Vragen over alles omtrent de berekeningen van uzelf of van cliënten, vooraf en achteraf,  kunt u aan ons doorgeven en wij zullen deze aan u beantwoorden.

Naar u toe kunnen wij bijvoorbeeld refereren aan jurisprudentie bij opname van specifieke uitgangspunten.

Naar cliënten toe is vaak in begrijpelijke taal een aanvullende toelichting  nodig waarom bepaalde posten wel of niet zijn opgenomen.

De uitgangspunten

bepalen de alimentatie

ingrediënten / uitgangspunten kunnen van invloed zijn op de berekeningen...

Wij kiezen de juiste  ingrediënten

voor een optimaal resultaat.

Op te nemen Inkomsten , lasten en de gezinssituatie
Opname kan afwijken van de werkelijke en/of forfaitaire bedragen, wij maken de keuzes (in overleg / op verzoek) op basis van wetgeving, normeringen en jurisprudentie.
Inkomen

Mate van opname afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Loon, basis plus verrekening tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Uitkeringen ziektewet, WIA, WW, ( 70 % of 75 %),

0 % – 100 %:  Transitievergoeding

0 % – 100 %:  Winst uit onderneming, in/exclusief ondernemersaftrek,

0 % – 100 %:  ZZP inkomen, bijtelling auto en overig,

0 % – 100 %:  Bijverdiensten,  PGB inkomen, allowances.

0 % – 100 %:  Loon, tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Overwerk, bonus, eindejaarsuitkering

0 % – 100 %:  Onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding

0 % – 100 %:  Fiscale bijtelling auto van de zaak (opname verlaagt de draagkracht)

Lasten & Kosten

Mate van opname is afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Huur

0 % – 100 %:  Hypotheekrente

0 % – 100 %:  Hypotheeklasten

0 % – 100 %:  Eigenaarslasten

0 % – 100 %:  Reiskosten woon / werk

0 % – 100 %:  Reiskosten omgangsregeling

0 % – 100 %:   Financieringslasten

0 % – 100 %:   Advocaatkosten

0 % – 100 %:   Studiekosten ter  (niet die van kinderen)

0 % – 100 %:  Premies  AOV / lijfrente  e.d.

0 % – 100 %:  Extra kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Gezinssituatie

Hoe ieder wordt aangemerkt kan afwijken van werkelijke situatie,

….als alleenstaande of als alleenstaande ouder of als samenwonend of  als gehuwde of als geregistreerd partner

Beoordelen, als uitgangspunten, bij co-ouderschap,

….op welk adres kind inschrijven het voordeligst is.

….zorgkorting, 35 % of 50 % hanteren

….kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebonden budget wel of niet verdelen

Rekensystematiek

De Bruto of netto methode.

Voor partneralimentatie de Hofnorm of de jusvergelijking laten prevaleren.

De  aanvaardbaarheidstoets toepassen.

Bepaling op te nemen draagkrachtpercentage, het deel van de draagkrachtruimte dat beschikbaar dient te worden gesteld voor alimentatie;   40 %, 52.5 %,  55 %, 60 %  of 70 %.

Onze uitgebreide Alimentatierapportage

Rapportage indeling

Deel A Samenvatting

Uitgangspunten /  gegevens betrokkenen

Besteedbare inkomens, conclusies

Kinderalimentatie, inleiding  & conclusies

Partneralimentatie, inleiding  & conclusies

Deel B De berekeningen

Berekeningen welvaartsniveau & alimentatie.

Berekening welvaartsniveau tijdens samenwoning.

Berekeningen kinderalimentatie.

Berekening kinderalimentatie, ieders draagkracht.

Berekening kosten kind(eren) & kinderalimentatie.

Berekeningen partneralimentatie.

Berekening inkomen  t.g.v. de partneralimentatie.

Berekening totale lasten t.g.v partneralimentatie.

Berekening partneralimentatie en jus

Deel C I Aanvullende overzichten

Berekening De Hofregel.

Berekening De Aanvaardbaarheidstoets.

Overzicht bruto / netto consequenties.

Overzicht conclusies en kengetallen.

Overzicht  kosten kinderen / kindregelingen per ouder.

Overzicht mogelijkheden  kindrekening bij co-ouderschap.

Overzicht co-ouderschap kostenverdeling /  kindregelingen.

Deel C II Varianten

Vergelijkingsoverzicht van verschillende varianten;

per variant aanpassing van één of meerdere uitgangspunten,

Vergelijking van de consequenties voor

de hoogte van de alimentatie, voor  ieders netto besteedbare inkomens en voor de totale  

hoogte kindgebonden budget,

Bij wijzing opname;

Inkomen (meer / minder)

Lasten (woon- of financieringslast)

Kosten ( kosten kinderopvang)

Gezinssituatie (bijvoorbeeld wel / niet samenwonend)

Rekenmethodiek (bruto – of nettomethode, co-ouderschap met 35 % of 50 % zorgkorting).

 Wordt veelal vooraf vervaardigd om keuzes te vergemakkelijken.

Deel D Toelichtingen

Normeringen, fiscaliteiten, uitgangspunten en wijzigingen.

De rapportage;  varianten en kengetallen.

Over inkomens, auto van de zaak en ondernemerschap.

Over de eigen woning na de scheiding.

Indexeringen

Wijziging van (eerder) vastgestelde alimentatie.

Partneralimentatie,  de behoefte.

Partneralimentatie, de maximale draagkracht. 

Partneralimentatie,  voor hoelang / welke termijn

Kinderalimentatie, algemeen   

Minderjarige en (jong-)meerderjarige kinderen.

Het kindgebonden budget en de berekeningen.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

Over verblijfs- en verblijfsoverstijgende kosten

Over co-ouderschap

Kindgebonden budget bij co-ouderschap.

Co-ouderschap, voorbeelden ieders betalingen kosten kinderen

Werkwijze

 • Gegevens  (gezamenlijk)  verzamelen
 • Gegevens aan ons  doorgeven
 • Voorkeuren aan ons  doorgeven
 • U ontvangt onze offerte
 • Akkoord; binnen twee dagen / dezelfde dag ontvangt u uw berekeningen
Werkwijze
Route naar de rapportage
Gegevens verzamelen

U kunt de gegevens welke nodig zijn voor de berekeningen verzamelen zoals u gewend bent.

en /of gebruikmaken van onze Alimentatieformulieren, welke voor u (uw cliënt) beschikbaar zijn middels email, per post en / of online.

Formulieren met uw (kantoor)naam.

Wij kunnen de formulieren  voorzien van uw (kantoor)naam in plaats van Alimentatiehaven.

Dit geldt eveneens voor het onlineformulier, welke u via een link op uw website ter beschikking kunt stellen.

Gegevens & voorkeuren doorgeven

U kunt de verzamelde gegevens op iedere door u gewenste wijze aan ons doorgeven, per email  en /of post  en / of  een cloud toepassing.

De gegevens kunnen bestaan uit ingevulde formulieren, emailteksten, Office Word- en Exceldocumenten,  scans van salarisstroken, jaaropgaven, IB aangiften, beschikkingen, bankafschriften, winst & verlies rekeningen, enzovoort.

Tevens kan doorgegeven worden of -naast belang van kind(eren) specifiek in belang van één der partijen gerekend dient te worden of in ieders belang.

En voorkeuren van cliënten ten aanzien van inschrijfadres kinderen, woonsituatie, (tijdelijk woonlasten voor de ander betalen, tot verkoop woning bijvoorbeeld) en dergelijke.

Wij maken vervolgens de selectie op basis van uiteenzetting door u / cliënten en onze ervaring om te komen tot een optimaal resultaat.

U kunt ook rapportagevoorkeuren opgeven.

Offerte - Akkoord - Rapportage (dezelfde dag)

Wij zenden zo spoedig mogelijk een offerte / prijsopgave voor één of meerdere mogelijke berekeningen

Vervolgens starten wij de berekeningen nadat u akkoord heeft gegeven.

U kunt  binnen twee dagen (soms ook dezelfde dag) na uw akkoord de berekeningen /  rapportage tegemoet zien.

 Vraag uw berekening aan, middels bijvoorbeeld het onlineformulier.

Online formulier

Tarieven berekeningen &  rapportages.

U ontvangt altijd vooraf een prijsopgave.

Voorbeelden;

Kinder-  of  partneralimentatie

€   41,00 (ex btw)

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

Kinder-  en  partneralimentatie

€   57,00 (ex btw)

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

Kinder-  of  partneralimentatie

€   74,00 (ex btw) de uitgebreide versie

 ♠ ♠ ♠ ♠ 

Kinder-  en  partneralimentatie

€   107,00 (ex btw) de uitgebreide versie

Aanbieding

Gratis  ontvangt U de alimentatiebedragen.

Meer dan een indicatie. Vraag uw berekening aan, middels bijvoorbeeld het onlineformulier.

Online formulier
Berekening aanvragen
Middels opgave gegevens voor de berekening.

U kunt de verzamelde gegevens op iedere door u gewenste wijze aan ons doorgeven, per email  en /of post  en / of  een cloud toepassing.

De gegevens kunnen bestaan uit ingevulde formulieren, emailteksten, Office Word- en Exceldocumenten,  scans van salarisstroken, jaaropgaven, IB aangiften, beschikkingen, bankafschriften, winst & verlies rekeningen, enzovoort.

Tevens kan doorgegeven worden of -naast belang van kind(eren) specifiek in belang van één der partijen gerekend dient te worden of in ieders belang.

En voorkeuren van cliënten ten aanzien van inschrijfadres kinderen, woonsituatie, (tijdelijk woonlasten voor de ander betalen, tot verkoop woning bijvoorbeeld) en dergelijke.

Wij maken vervolgens de selectie op basis van uiteenzetting door u / cliënten en onze ervaring om te komen tot een optimaal resultaat.

U kunt ook rapportagevoorkeuren opgeven.

U kunt het onlineformulier gebruiken, en /of onderstaande checklist.

Checklist
Gezinssituatie

A1 Alleenstaand / alleenstaande ouder

A2 Samenwonend

A3 Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Inkomsten

C1  Bedrag van de jaaropgave.

of,

D1   Bruto loon en/of ziektewetuitkering

D2  Ingehouden pensioenpremie

D3   Bruto ( ww / wia / aow) uitkering / overig inkomen

D4   Extra per jaar (naast vakantiegeld, zoals 13e maand,  bonus en dergelijke)

D5   Overig inkomen

D6   Bijtelling auto van de zaak, bedrag per jaar.

D7   Indien winst uit onderneming; gemiddeld resultaat afgelopen drie jaar  (winst voor ondernemersaftrek)

Lasten & kosten

Woonlasten

E1  Huur

E2  Eigen woning, woz waarde

E3  Hypotheekrente (fiscaal)

E4  Hypotheekrente, niet fiscaal te verrekenen

E5  Hypotheek,  aflossing en/of bijbehorende premies

E1  Premie zorgverzekering

E2  Extra medische kosten, naast eigen risico

Overige  kosten

F1  Woon / werk in km

F2  Onbelaste vergoeding reiskosten

F3   Financieringslasten

F4   Studiekosten (niet die van kinderen)

F5   Premies  AOV / lijfrente  e.d.

F6   Overige kosten, gaarne toelichten

Bijzonderheden, zoals woonlasten voor ex-partner

Bijzonderheden

U kunt aangeven of in uw zaak bijzonderheden van belang zijn welke van invloed kunnen zijn op de berekeningen.

Voorbeeld; voor de ex-partner betaalde eigen woninglasten voor de (nog) gezamenlijke eigen woning welke

bewoond wordt door de ex-partner, bijvoorbeeld tot verkoop woning.

Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons berekeningsvoorstel

Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons voorstel, vervolgens wachten wij u akkoord af 

voordat wij starten met de berekeningen.

Vrijblijvend vragen stellen;

Uw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gepubliceerd.

U kunt uw vraag ook via email of telefoon stellen zonder gebruik te maken van onderstaand formuler.

      U kunt ons ook uw naam en telefoonnummer mailen, dan bellen wij u.

Alimentatiehaven;  info@alimentatiehaven.nl / 0628846140 .

Wij reageren altijd op korte termijn.  

Stel hier vraag;

15 + 14 =

Over ons .. Alimentatiehaven
Kwaliteit Klanten Garantie Privacy
Alimentatiehaven, sinds 1992;

Vanaf 1992 vervaardigen wij alimentatieberekeningen middels ons Alimentatie Reken Centrum.
De berekeningen worden middels Alimentatiehaven aan de professionele markt aangeboden zoals aan advocaten en mediators. Via Alimentatie Specialist worden berekeningen aan particulieren aangeboden. Particulieren worden vervolgens zo nodig doorverwezen naar een advocaat of mediator.

Kwaliteit

De door Alimentatiehaven vervaardigde berekeningen en adviezen hanteren de door klant aangeleverde informatie als uitgangspunten. Alimentatiehaven en blijft actueel middels nauwlettend volgen van ontwikkelingen in de wetgeving, normeringen en rechtspraken en jurisprudentie. Tevens middels  vakliteratuur, seminars, abonnementen op databanken.

Alimentatiehaven maakt gebruik van meerdere softwarepakketten, waaronder in eigen huis ontwikkelde programma’s en selecteren telkens het programma dat het best aansluit een specifieke zaak.

Garantie.
Bij onjuistheden c.q. fouten door Alimentatiehaven worden de berekeningen vanzelfsprekend zonder aanvullende kosten aangepast. De consultants van Alimentatiehaven hebben naast kennis van  familierecht (echtscheidings- en omgangsrecht) tevens inzicht in  fiscale zaken (loon-, inkomsten-, vennootschapbelasting)  en administratie aangelegenheden ( beoordeling jaarrekeningen éénmanszaak / BV ).
Privacy

De gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld, aan derden (ex-partner, bemiddelaars, overheden, etc.) wordt geen informatie verstrekt over de gegevens / berekeningen van de klant, of de klant moet hiertoe specifiek verzocht hebben c.q. toestemming voor hebben gegeven. Uiteindelijk, indien de zaak als afgehandeld wordt beschouwd, worden de gegevens van de klant vernietigd.

Zie ons privacy statement

Alimentatiehaven

0628846140

info@alimentatiehaven.nl

Afbeeldingen:

Paintings Leonid Afremov

Alimentatiehaven

Postbus 1000

Box A7600

2260BA Leidschendam

Email       info@alimentatiehaven.nl

Website voor particulieren;

Alimentatie Specialist